درباره دکتر

نسرین شادمان فر

رشته تحصیلی متخصص روانشناسی  مقطع دکتری تخصصی 

سوابق آموزشی

استاد و مدرس دانشگاه

کارشناس علوم تربیتی و کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی با رتبه 14 و معدل فارغ التحصیلی 85/18

کسب پروانه تخصصی روانشناسی ومشاوره از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

به  شماره نظام پزشکی 2941

گذراندن گارگاههای تخصصی متعدد روانشناسی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

گذراندن دوره دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد واحد گرمساربا معدل فارغ اتحصیلی 67/18

سوابق پژوهشی

دارای  تالیف یک جلد کتاب بحران و شخصیت

دارای پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی  سبک های بحران  با مدیریت زمان و ویژگی های شخصیت دانشجویان

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع بررسی  سبک های بحران  با مدیریت زمان

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع بررسی  سبک های بحران  باویژگی های شخصیت

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع بررسی  هوش معنوی و سازگاری اجتماعی

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع بررسی  اثر بخشی اموزش کنترل اضطراب بر افسردگی و روابط بین فردی

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع رابطه خودشناسی با سازگاری عاطفی و اجتماعی دانشجویان

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع رابطه هوش معنوی و تاب آوری روانشناختی

ارایه رساله دکتری تخصصی با موضوع  طراحی مدل اموزش خودشناسی و اثربخشی ان برتاب آوری روانشناختی و ناگویی خلقی

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع طراحی، اعتبار و روایی سنجی پرسشنامه احساسات

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع طراحی مدل اموزش خودشناسی و اثربخشی ان برناگویی خلقی

تدوین و چاپ مقاله علمی پژوهشی با موضوع طراحی مدل اموزش خودشناسی براساس احساسات ، مکانیسم های دفاعی و اضطراب

سوابق شغلی

دارای پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران به شماره نظام 2941

مدرس و مشاور روانشناس درشهرداری تهران به مدت 12 سال

مدیر مسئول مهد کودک های شهر تهران به مدت چهار سال

برگزار کننده کارگاههای اموزشی روانشناسی در مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره به مدت 12 سال

اموزش و ارائه خدمات روانشناختی با پروانه تخصصی از سازمان مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران

تاسیس دفتر خدمات روانشناسی تحت نظارت سازمان مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران  

 

حوزه های تخصصی :

روانشناسی و مشاوره خانواده

روانشناسی و مشاوره نوجوان

کارگاه های تخصصی روانشناختی

 

اضطراب

وسواس

افسردگی