افسردگی

افسردگیتعریف افسردگی : اگر شرایط پرفشار شخص ادامه پیدا کند و در مواجه با انها  موفق نشود ،فرد دچار بی احساسی و افسردگی  می شود .افسردگی یک اختلال خلقی است .تجربه  وقایع ازار دهنده و غیر قابل پیش بینی میتواند منجر به بی احساسی و افسردگی می شود .بسیاری از...

اضطراب

اضطراب از اضطراب خود چه می دانیم ؟تعریف اضطراب :1- پاسخ طبیعی بدن به استرس یا فشار است .2-احساس ناخوشی ، نگرانی و تنشی است فرد در پاسخ به شرایط تهدید کننده یا پرفشار از خود نشان میدهد .3- یک احساس ترس از انچه در اینده خواهد امد . علایم اضطراب...

اثربخشي آموزش مدل خودشناسي مبتني بر روانپويشي دوانلو برناگوئي خلقي در دانشجويان

مقدمهبا وجود آنكه همواره پرسش هائي بنيادين در باب ماهيت ذهن انسان و توانائي آن در شناخت خود مطرح بوده است ، اما مفهوم خودشناسي 0F تا كنون جايگاه اصلي خود را در روانشناسي به عنوان يك موضوع عمده و اساسي، بدست نياورده است . با اين حال ارتباط خودشناسي...

طراحي، اعتبار و روايي سنجي پرسشنامه احساسات در دانشجويان

مقدمه  همه فيلسوفان بزرگ از ارسطو گرفته تا اسپينوزا، ازكانت تا جان ديوئي و از برگسون تا راسل در مورد ماهيت احساسات انديشيده اند و در مورد ريشهها، نمودها و جايگاه هيجانها در نظام طبيعي زندگي انسان تفكر كردهاند. پيشرفتهاي نيم قرن اخيردر زمينه روانشناسي روانكاوي و طب رواني تني...