افسردگی

افسردگیتعریف افسردگی : اگر شرایط پرفشار شخص ادامه پیدا کند و در مواجه با انها  موفق نشود ،فرد دچار بی احساسی و افسردگی  می شود .افسردگی یک اختلال خلقی است .تجربه  وقایع ازار دهنده و غیر قابل پیش بینی میتواند منجر به بی احساسی و افسردگی می شود .بسیاری از...

اضطراب

اضطراب از اضطراب خود چه می دانیم ؟تعریف اضطراب :1- پاسخ طبیعی بدن به استرس یا فشار است .2-احساس ناخوشی ، نگرانی و تنشی است فرد در پاسخ به شرایط تهدید کننده یا پرفشار از خود نشان میدهد .3- یک احساس ترس از انچه در اینده خواهد امد . علایم اضطراب...

اثربخشي آموزش مدل خودشناسي مبتني بر روانپويشي دوانلو برناگوئي خلقي در دانشجويان

مقدمهبا وجود آنكه همواره پرسش هائي بنيادين در باب ماهيت ذهن انسان و توانائي آن در شناخت خود مطرح بوده است ، اما مفهوم خودشناسي 0F تا كنون جايگاه اصلي خود را در روانشناسي به عنوان يك موضوع عمده و اساسي، بدست نياورده است . با اين حال ارتباط خودشناسي...

طراحي، اعتبار و روايي سنجي پرسشنامه احساسات در دانشجويان

مقدمه  همه فيلسوفان بزرگ از ارسطو گرفته تا اسپينوزا، ازكانت تا جان ديوئي و از برگسون تا راسل در مورد ماهيت احساسات انديشيده اند و در مورد ريشهها، نمودها و جايگاه هيجانها در نظام طبيعي زندگي انسان تفكر كردهاند. پيشرفتهاي نيم قرن اخيردر زمينه روانشناسي روانكاوي و طب رواني تني...

ارتباط هوش معنوی با تاب آوری روان شناختی در دانشجویان

مقدمهدر دو دهه اخیر هوش معنوی از اهمیت روزافزونی در رویکرد روان‌شناسی مثبت و روان‌شناسی  تحولی برخوردار شده است. معنویت یکی از ابعاد انسانیت است که شامل آگاهی و خودشناسی و نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی فراتر از خودمان قلمداد می‌شود و...

اثربخشی آموزش مقابله با اضطراب،افسردگی و حساسیت بین فردی بر سلامت روانی زنان میانسال

مقدمه:     روان شناسی مرضی تحولی همواره تمرکز فزاینده ی بر درک عوامل خطرساز در پدیدآیی اختلال هایی درونی سازی شده مانند اضطراب، افسردگی و حساسیت بین فردی داشته است. اختلال های درونی سازی شده شایعه ترین مشکلات بالینی دروان میانسالی می باشد(جاکوبسن، هارود و فرگوسن[1] 2012، آنگولد[2] 2003، خداپناهی و قنبری...

ترس در یادگیری

مقدمهترس[1] یکی از پدیده هایی است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تکامل انسان ابتدایی داشته است . همچنین در شکل گیری و توضیح شخصیت انسان و روابط اجتماعی و یادگیری ، ترس جزء یکی از فاکتورهای اساسی ای محسوب می شود وسنجش درست نقش ترس ، در روانشناسی...