اضطراب

اضطراب از اضطراب خود چه می دانیم ؟تعریف اضطراب :1- پاسخ طبیعی بدن به استرس یا فشار است .2-احساس ناخوشی ، نگرانی و تنشی است فرد در پاسخ به شرایط تهدید کننده یا پرفشار از خود نشان میدهد .3- یک احساس ترس از انچه در اینده خواهد امد . علایم اضطراب...

اثربخشي آموزش مدل خودشناسي مبتني بر روانپويشي دوانلو برناگوئي خلقي در دانشجويان

مقدمهبا وجود آنكه همواره پرسش هائي بنيادين در باب ماهيت ذهن انسان و توانائي آن در شناخت خود مطرح بوده است ، اما مفهوم خودشناسي 0F تا كنون جايگاه اصلي خود را در روانشناسي به عنوان يك موضوع عمده و اساسي، بدست نياورده است . با اين حال ارتباط خودشناسي...