اثربخشی آموزش مقابله با اضطراب،افسردگی و حساسیت بین فردی بر سلامت روانی زنان میانسال

مقدمه:     روان شناسی مرضی تحولی همواره تمرکز فزاینده ی بر درک عوامل خطرساز در پدیدآیی اختلال هایی درونی سازی شده مانند اضطراب، افسردگی و حساسیت بین فردی داشته است. اختلال های درونی سازی شده شایعه ترین مشکلات بالینی دروان میانسالی می باشد(جاکوبسن، هارود و فرگوسن[1] 2012، آنگولد[2] 2003، خداپناهی و قنبری...