اثربخشي آموزش مدل خودشناسي مبتني بر روانپويشي دوانلو برناگوئي خلقي در دانشجويان

مقدمهبا وجود آنكه همواره پرسش هائي بنيادين در باب ماهيت ذهن انسان و توانائي آن در شناخت خود مطرح بوده است ، اما مفهوم خودشناسي 0F تا كنون جايگاه اصلي خود را در روانشناسي به عنوان يك موضوع عمده و اساسي، بدست نياورده است . با اين حال ارتباط خودشناسي...

طراحي، اعتبار و روايي سنجي پرسشنامه احساسات در دانشجويان

مقدمه  همه فيلسوفان بزرگ از ارسطو گرفته تا اسپينوزا، ازكانت تا جان ديوئي و از برگسون تا راسل در مورد ماهيت احساسات انديشيده اند و در مورد ريشهها، نمودها و جايگاه هيجانها در نظام طبيعي زندگي انسان تفكر كردهاند. پيشرفتهاي نيم قرن اخيردر زمينه روانشناسي روانكاوي و طب رواني تني...

ارتباط هوش معنوی با تاب آوری روان شناختی در دانشجویان

مقدمهدر دو دهه اخیر هوش معنوی از اهمیت روزافزونی در رویکرد روان‌شناسی مثبت و روان‌شناسی  تحولی برخوردار شده است. معنویت یکی از ابعاد انسانیت است که شامل آگاهی و خودشناسی و نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی فراتر از خودمان قلمداد می‌شود و...