افسردگی

افسردگیتعریف افسردگی : اگر شرایط پرفشار شخص ادامه پیدا کند و در مواجه با انها  موفق نشود ،فرد دچار بی احساسی و افسردگی  می شود .افسردگی یک اختلال خلقی است .تجربه  وقایع ازار دهنده و غیر قابل پیش بینی میتواند منجر به بی احساسی و افسردگی می شود .بسیاری از...

اثربخشي آموزش مدل خودشناسي مبتني بر روانپويشي دوانلو برناگوئي خلقي در دانشجويان

مقدمهبا وجود آنكه همواره پرسش هائي بنيادين در باب ماهيت ذهن انسان و توانائي آن در شناخت خود مطرح بوده است ، اما مفهوم خودشناسي 0F تا كنون جايگاه اصلي خود را در روانشناسي به عنوان يك موضوع عمده و اساسي، بدست نياورده است . با اين حال ارتباط خودشناسي...

ارتباط هوش معنوی با تاب آوری روان شناختی در دانشجویان

مقدمهدر دو دهه اخیر هوش معنوی از اهمیت روزافزونی در رویکرد روان‌شناسی مثبت و روان‌شناسی  تحولی برخوردار شده است. معنویت یکی از ابعاد انسانیت است که شامل آگاهی و خودشناسی و نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی فراتر از خودمان قلمداد می‌شود و...